Avís legal


1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Personal Foto, propietat de l'empresa Noucel 2013 S.L és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili en Carrer Laurea Miro, 199, 08980 Sant Feliu de Llobregat i C.I.F. nº B-66095274, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents Condicions d'Ús (d'ara endavant denominat com Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquesta web que Personal Foto posa a disposició del públic a la present URL. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena per aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal. Personal Foto pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris. Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web de Personal Foto. L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Personal Foto presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol un altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Personal Foto o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. Personal Foto no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. en tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@personalfoto.es , el nostre objectiu és que sempre visualitzi continguts d’alta qualitat. Si vostè visualitza al nostre servidor un contingut que li sembla il·lícit, perjudicial o ofensiu, li demanem que ens ho comuniqui a través d'aquesta adreça de correu electrònic: info@personalfoto.es

5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Personal Foto i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Web estan protegits per la Llei. Personal Foto no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa. Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de Personal Foto o del titular dels mateixos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l'Ús del Web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant Personal Foto, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari. Personal Foto emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada a la web, però, Personal Foto no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web. L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Personal Foto basada en la utilització per l'usuari del Web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Personal Foto amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

Personal Foto exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Personal Foto. Així mateix, Personal Foto també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Personal Foto. Personal Foto està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment,reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l'usuari a altres web gestionades per tercers. Personal Foto declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. Personal Foto queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com de dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

7) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DE LA WEB

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del que preveu l'indicat en cada un dels formularis del web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a Personal Foto al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que en els mateixos es indiquin. Personal Foto incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. l’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita a través dels enllaços habilitats per aquesta finalitat a la present web.

7.2. confidencialitat

Personal Foto es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

8) LLIURAMENT DELS PRODUCTES

Totes les comandes seran enviats pel nostre servei 24-48 h de missatgeria per garantir la seva correcta recepció per part de l'usuari. Si la comanda no li arriba en el termini de un mes a partir de l'acceptació de la seva comanda, l'usuari disposa de dos setmanes per informar d'això a personal Foto. Personal Foto o efectuarà un nou revelat de les fotografies perdudes sense despeses de part de l'usuari, o li reemborsarà l'import total pagat, com ho prefereix l'usuari. En cas de devolució del correu que contindrà el demanat per error del client (per exemple adreça de lliurament incorrecte, destinatari desconegut, etc.), l'usuari no podrà aspirar a cap indemnització. Si les despeses de la gestió logística d'un tractament de les devolucions sobrepassen el que es pot exigir raonablement a Personal Foto, la reexpedició de les comandes retornats no serà possible. Cada comanda retornada serà destruida una setmana després de recepció per assegurar la vida privada dels nostres Usuaris. En cas de devolució del correu que conté la comanda causa d'una fallada de Correus, Personal Foto es compromet a reproduir i en reenviar el demanat sense cost per a l'usuari.